Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Размисли за църквата и предизвикателствата на постмодерната епоха

Глава 11 на Книга Битие започва с историята за строежа на град, в чийто цен-
тър се извисявала кула. Този грандиозен строителен проект, обединил усилията
на всички хора, поставя началото на човешката цивилизация след всемирния по-
топ.